ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสุดคนึง มะติยาภักดิ์
ครู คศ.1

ครูลดาวัลย์ วิจิตรเวชการ
ครูผู้ช่วย

ครูรัตนาภรณ์ การุณย์
ครูผู้ช่วย

ครูปวริศา สุทธิบูลย์
ครูผู้ช่วย