ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาตยา นามโภชน์
ครู คศ.1

เด่นชัย เจียมรัมย์
ครู คศ.1

ทัศนีย์ คำเหลือ
ครูผู้ช่วย